fbpx
0722 782 735 contact@andrei-pop.eu

Distinși invitați,

Este o onoare deosebită pentru autoritatea pe care o conduc și pentru mine de a participa la un adevărat eveniment economic, relevant prin impactul pe care îl poate avea asupra vieții economico-sociale din județul Ialomița, pe termen mediu și lung.

Înainte de toate, vă rog să primiți călduroasa mea urare de ”BUN VENIT” în Ialomița și speranța că putem găsi împreună soluții pentru a da comunităților locale și locuitorilor noștri șansa de a crede în relansarea dezvoltării economice pe întregul teritoriu al județului Ialomița.

Doresc să vă informez că dezvoltarea economică este o prioritate a Consiliului Județean Ialomița stabilită în “Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Ialomiţa în perioada 2010- 2020”, realizată prin fonduri europene nerambursabile.

Este primul document strategic post-decembrist de asemenea importanţă elaborat la nivel de judeţ, care a devenit un instrument programatic fundamental, structurat, coerent, realist şi responsabil de stabilire a obiectivelor şi direcţiilor strategice de acţiune, menit să asigure cunoaşterea şi punerea în valoare a potenţialului şi specificităţii judeţului Ialomiţa şi să aducă progres economico-social, dezvoltare durabilă şi bunăstarea comunităţilor locale.

Pe baza unei temeinice analize-diagnostic multicriteriale a realităţii şi nevoii actuale din judeţul Ialomiţa au fost identificate şi propuse 4 posibile scenarii de dezvoltare:

 • Scenariul dezvoltării inerţiale – cu agricultura şi comerţul ca principale ramuri economice;
 • Scenariul dezvoltării alternative – cu Ialomiţa, judeţ turistic şi agrar;
 • Scenariul dezvoltării compuse – cu diversificarea economiei judeţului pe zone de potenţial;
 • Scenariul dezvoltării în tandem regional – prin parteneriate strategice cu judeţele limitrofe.

Din această perspectivă, îmi este ușor să aduc în fața dumneavoastră 8 argumente pentru a investi în județul Ialomița! Într-o enumerare succintă și aleatorie acestea sunt:

 1. repartiția echilibrată a centrelor urbane pe teritoriul județului Ialomița, care concentrează 4 zone cu potenţial de dezvoltare în judeţ (Fierbinţi- Urziceni, Căzăneşti, Slobozia-Amara şi Ţăndărei-Feteşti), fiecare cu o anumită specificitate, cu posibilități diverse pentru acțiuni și activități investiționale cuprinse într-un portofoliu de proiecte;
 2. situarea geografică a județului Ialomița în centrul Câmpiei Române, pe coridoare europene de transport, la întretăierea drumurilor comerciale care leagă capitala României – Bucureşti, cu litoralul Mării Negre, Moldova şi centrul ţării, prin acces direct la transportul rutier (drumuri naționale, drumuri județene, Autostrada Soarelui A2), feroviar (magistrala București – Constanța) și fluvial (Brațul Borcea și Dunărea Veche).
 3. valorificarea caracteristicii preponderent agrare a economiei județului Ialomița, susținută de:
  • amplasarea într-o zonă agricolă de potenţial agropedoclimatic maxim;
  • tradiţia agrară a zonei, care a acceptat însă şi a aplicat permanent noutăţile tehnice, tehnologice şi organizatorice promovate în Europa şi în lume, care asigură randamente și performanță agricolă pe termen lung;
  • finalizarea reformei funciare, care a determinat o piaţă funciară reală, stabilă şi atractivă ca preţ;
  • posibilitatea dezvoltării exploataţiilor agricole performante, a diversificării producţiei agricole, nonagricole şi a serviciilor specifice agriculturii, precum și realizarea de produse ecologice şi seminţe;
  • ponderea de 60 % a suprafeţei amenajate pentru irigat, din totalul suprafeţei arabile a judeţului, cu posibilitatea investirii în reabilitarea sau dezvoltarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare;
  • dotarea tehnică specifică acoperitoare ca gamă sistemică şi performanţe tehnologice și economice;
  • posibilităţi deosebite de dezvoltare a zootehniei în sistem intensiv, pe suportul excedentului de produse agricole vegetale, care ar agrega utilizarea rațională a imenselor resurse agricole locale;
  • dezvoltarea continuă a agriculturii asociative, prin creşterea numărului asociaţiilor de producători şi al organizaţiilor profesionale din agricultură;
  • declanşarea procesului de îmbunătăţire semnificativă a infrastructurii rutiere rurale, prin accesarea fondurilor europene, nu numai pentru modernizarea drumurilor comunale, ci și a unor drumuri de exploatare;
 4. consolidarea mediului local de afaceri care, fără a prelua neapărat obiectul de activitate al fostelor întreprinderi socialiste, s-a adaptat din mers rigorilor economiei de piață, a învățat regulile moderne de management pentru afacerile propuse în domenii foarte diverse de activitate și a reușit să creeze la nivel județean un nucleu performant și eficient;
 5. existența unui patrimoniu natural, turistic și cultural real, nu de puține ori cu caracter de unicitate, pentru un anumit tip de spaţiu, timp istoric şi de civilizaţie. Aceste elemente, puse în conjuncţie, pot deveni resurse de dezvoltare locală, atât prin prezenţa lor intrinsecă, dar mai ales prin activităţile conexe, din amonte şi din aval de ele, care pot fi desfăşurate şi care “mişcă” economia locală a unei zone sau chiar a judeţului! Obişnuiţi numai cu anumite laturi ale abordării lor – cea ştiinţifică şi cea contemplativă – nu aprofundăm de prea multe ori realitatea pentru a pune în evidenţă şi potenţialul lucrativ al acestui patrimoniu;
 6. situarea județului într-o zonă fără risc major de poluare, unele disfuncționalități constatate putând să devină importante repere investiționale în domeniu;
 7. suntem într-o zonă cu stabilitate socială, fără stări conflictuale deosebite, ceea ce asigură siguranță în desfășurarea activităților investiționale și de afaceri;
 8. dezvoltarea capacității administrative la nivel județean și local de a gestiona problematica teritoriului și disponibilitatea administraţie publice locale pentru susţinerea relansării economico-sociale, ca factor important al dezvoltării durabile a judeţului Ialomiţa.

Contextul general de la care trebuie să pornim în abordarea efortului investițional este că ansamblul de elemente naturale, sociale, economice, culturale, istorice, precum şi totalitatea amenajărilor circumscrise acestor activităţi reprezintă un patrimoniu inestimabil, care, pus în valoare, schimbă esenţial arhitectura peisagistică locală, structura populaţiei ocupate, organizarea, utilizarea şi planificarea spaţiului şi a timpului rural sau urban.

Forumul economic de astăzi poate deveni și el un reper important pentru găsirea de soluții viabile, care să aducă dezvoltare comunitară reală.

Într-o economie în continuă mișcare și transformare pe baze concurențiale, autoritățile administrației publice locale, deci și Consiliul Județean Ialomița, capătă și statut de actor economic important al pieței, prin investițiile publice pe care le propun și le promovează.

Din perspectiva obiectivelor, atribuțiilor și responsabilităților Consiliului Județean Ialomița și ale autorităților administrației publice locale, propunem mediului investițional participant la acest Forum economic următoarele oportunități:

 1. participarea cu propuneri și soluții pentru folosirea mai eficientă a terenurilor din proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale pentru dezvoltarea mediului local de afaceri;
 2. participarea la valorificarea terenurilor și dotărilor de la Aeroportul Alexeni;
 3. înființarea unei zone de agrement și destindere sau a unui centru balnear la Giurgeni, care să valorifice izvorul cu ape termale sulfuroase existent;
 4. sprijinirea construirii unui port comercial și turistic la Fetești, județul Ialomița și integrarea lui în transportul dunărean inter-modal;
 5. inițierea de proiecte de implementare a sistemului de management integrat al deşeurilor din zonele de potențial ale judeţului Ialomiţa;
 6. participarea agenților economici la realizarea activităților din proiectele care vizează creşterea atractivităţii spaţiului rural şi încurajarea micilor întreprinzători din comunitățile defavorizate, dar și a altor investitori/antreprenori la accesarea fondurilor europene nerambursabile cu destinație specifică;
 7. participarea la elaborarea și implementarea proiectului multianual „Drumul bălților”, de valorificare a potențialului natural, economic, cultural, sportiv, de agrement și turistic al celor 100 de lacuri și bălți din județul Ialomița, prin organizarea de circuite și trasee turistice, manifestări complexe, dar și specifice și includerea în circuitele turistice județene, naționale și internaționale;
 8. participarea agenților economici la activități de marketing și promovare turistică, inclusiv la realizarea digitizării monumentelor și circuitelor turistice din județ;
 9. construirea unui centru multifuncțional la Amara, care să ofere servicii și mediului local de afaceri.

Vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumim pentru inițiativa de a desfășura acest eveniment semnificativ – Forumul economic – în județul Ialomița, dându-ne speranța găsirii oportuntăților investiționale care să relanseze dezvoltarea durabilă a comunităților noastre!

Să ne dorim succesul de care toți avem nevoie!


%d blogeri au apreciat: