fbpx
0722 782 735 contact@andrei-pop.eu

Textul Ordonanței de urgență pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii așa cum a rezultat din OCR avînd ca sursă „fotografiile“ postate de domnului ministru Florin Jianu pe contul de facebook:

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii

În scopul creării unui cadru favorabil pentnu valorificarea posibilitățiilor actuale de dezvoltare economică a României și a stimulării mediului de afaceri, prin înființarea de noi intreprinderi mici și mijlocii,

având în vedere reducerea numărului de operatori activi pe piață, înăsprirea condițiilor de creditare în general, creșterea dificultăților și riscurilor pentru începerea unei afaceri,

întrucât stimularca cadrului general de înființare a noilor afaceri constituie o necesitate pentru asigurarea creșterii numărului intreprinderilor active pe piață, precum și pentru creșterea numărului locurilor de muncă,

considerând că realitatea economică actuală impune luarea unor măsuri pentru dezvoltarea de noi politici publice necesare relansării economice, reducerii șomajului prin crearea de noi locuri de muncă și stimularea spiritului antreprenorial care să vizeze întreprinzătorii autohtoni, în cadrul unui program social de interes public,

luând în considerare că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgentă va genera blocaje, ineficiență și pierderi, afectarea în continuare a unei mari părți a antreprenorilor Rotnâniei care se confruntă cu fenonienul lipsei acute de finanțare, precum și o creștere a șomajului în rândul populației, cu preponderență în rândul absolvenților și persoanelor de peste 45 ani, prin lipsa acută de locuri de muncă din economie,

considerând că situaria economică actuală impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze mediul antreprenorial, în cadrul unui program social de interes public, având in vedere că rata de absorbție a fondurilor aferentă anului 2016 impune o dinamizare a acesteia în contextul eventualității reducerii senmificative a fondurilor de care România mai poate beneficia ca urmare a raportului de progres ce va fi elaborat de Comisia Europeană până la 31 decembrie 2017 în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1 În cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat se lansează \emph{Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii}, denumit în continuare Programul „Start-up nation — România“.

Art. 2 Întreprinderile beneficiare ale Programului „Start-up nation — România“ sunt întreprinderile înființatc de către persoane fizice după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea inființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2011 cu modificările și completările ulterioare sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperatiei, republicată și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis, condițiile de eligibilitate prevăzute în hotărârea Guvernului privind aprobarea normelor de implementare a schemei de ajutor de minimis care va fi adoptată potrivit art. 8, precum și condițiile specifice în cazul finanțării din fonduri europene.

Art. 3 (1) Prin Programul „Start-up nation — România“ se poale acorda ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100\% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari.

(2) Sumele necesare implementării Programului „Start-up nation — România“ se vor asigura anual de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și/sau din fonduri externe.

Art. 4 În afara obligațiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în condițiile Programului „Start-up nation — România“ are și obligația să facă dovada, la momentul depunerii cererii de decont, a angajării, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, a minim 2 salariați, precum și obligația menținerii celor două locuri de muncă pentru cel puțin 3 ani, începând cu anul următor plății ajutorului de minimis.

Art. 5 (1) Măsurile de natura ajutorului de minirnis se implementează prin intermediul unei scheme transparente de minimis, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului și se derulează cu respectarea criteriilor stabilite de nonnele europene și de legislația națională în domeniu.

(2) Raportare a și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor se face în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 7 și art. 10 din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu rnodificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, procedurile necesare initierii unei noi scheme de ajutor de minimis vor fi efectuate pînă la elaborarea și aprobarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 8.

Art. 6 Activitățile și cheltuielile neeligibile în cadrul schemei de ajutor sunt cele prevăzute în legislația națională și cea europeană în domeniul ajutorului de minimis.

Art. 7 (1) Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanței de urgență a guvernului nr. 77/2014 aprobată cu rnodificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data
recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin legislația specifică națională și europeană în vigoare.

Art. 8 În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat va elabora și supune aprobării Guvernului o hotărâre privind aprobarea normelor de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută la art. 5.

PRIM MINISTRU
SORIN-MIHAI GRINDEANU


Documentul poate fi obținut gratuit în format pdf sau xelatex.

%d blogeri au apreciat: